រៀនសូត្រ ចែករំលែក និងរកចំណូល

កសាងផលបត្រ Crypto របស់អ្នក, រួចបង្កើនការរីកចម្រើននៃផលបត្រ​របស់អ្នក

តាមរយៈការចែក​រំលែក CryptoCashNations Educational co op ជាមួយអ្នកទៃ។

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ​CryptoCashNation “SYNERGY LOOP “ នឹងបង្កើត

ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ និងត្រៀមខ្លួនចូលរួម.

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

SYNERGY LOOP:

ប្រាក់ចំណេញ ផ្ដោតលើសហគមន៍

Instant Crypto Payout Up to 80%
ដឹកនាំឆ្ពោះទៅកាបូបប្រាក់របស់អ្នក

គ្មានដែនកំណត់

ប្រាក់រង្វាន់ផ្គូរផ្គង

Simple ប្រព័ន្ធដែលអាចចម្លង​គ្នាបាន

1 Level កម្មវិធីដៃគូសម្ព័ន្ធ

ការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញរៀងរាល់បីខែ
ទូទាត់ដោយផ្ទាល់ទៅ Ewallet

ប្រាក់សងត្រឡប់ Patronage Refunds

សម្រាប់សមាជិក

រវាងដៃគូដូចគ្នា គំរូនៃការបែងចែក

ងាយស្រួលសម្រេចបាន កម្រិត 

សមាជិកឥតគិតថ្លៃ សមាជិកបង់ប្រាក់, ប្រាក់, មាស និងប្លាទីន

តើទាំងអស់នេះដំណើរការដូចម្ដេច?

នៅពេល CryptoCashNation រីកចម្រើន, ថ្លៃសមាជិកភាពត្រូវបានបូកកើនឡើង

ដូចធ្មេញស្ពឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែរ SYNERGY LOOP បន្ថែមទៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នករៀងរាល់សប្ដាហ៍

សមាជិកនីមួយៗមានឱកាស រកប្រាក់ចំណូលបាន​ច្រើនជាងថ្លៃសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនឆ្ងាយ

The SYNERGY LOOP ប្រព័ន្ធវិលជុំបង់ប្រាក់ចំណែកថ្លៃសមាជិកភាពដល់អ្នក
ទោះបីពីបុគ្គលដែលអ្នកមិនបានណែនាំ

Residual income ត្រូវបានបន្ថែមដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងកាបូប Crypto Portfolio Ewallet ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រើប្រាស់ចំណូលនៅសល់របស់អ្នក ដើម្បីពន្លឿនផលប័ត្រ Crypto Portfolio របស់ គឺជាផែនការងាយស្រួល និងសប្បាយរីករាយ

ក្នុងនាមជាសមាជិក co op យើងទាំងអស់គាំទ្រ និងមានការរីកចម្រើន មិនត្រឹមតែក្នុងនាមបុគ្គល ប៉ុន្តែជាក្រុមទាំងមូលផងដែរ

TRANSLATE