សំណួរសួរញឹកញាប់

តើអ្វីទៅជា Collaborative Educational CoOp ឬ Cooperative?
សហគម៍ (ហៅថា សហគមន៍, coop, ឬ CoOp) គឺជាអង្គភាពបង្កើតឡើងដោយស្របច្បាប់ដែលមានសមាជិករបស់ខ្លួនគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្លួន និង/ឬទិញផលិតផលរបស់ខ្លួន។ CoOps អាចផ្ដល់ផលិតផល ឬសេវាណាមួយ ហើយអាចជាសហគ្រាសមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ បច្ចុប្បន្នមានមនុស្សចំនួន 2.5 លាននាក់ដែលធ្វើការឲ្យ CoOps នៅទូទាំងពិភពលោក ដែលមានប្រាក់ចំណេញសរុបជាង 2.5 ទ្រីលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
A Collaborative Educational CoOp គឺជាបរិយាកាសរៀនសូត្រដែលបង្កើត និងចូលរួមដោយសមាជិក​ដែលសហការនៅក្នុងដំណើរការសិក្សា។ យើងបង្កើត និង​សម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំ និងអង្គភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការ​សមាជិកររបស់យើងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលជួយបំពេញបន្ថែម និង​ពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីរូបិយប័ណ្ណ crypto currencies។ សមាជិកទាំងអស់របស់យើងមានឱកាសរៀនសូត្ររួមគ្នា ដោយមានការចែកប្រាក់ចំណេញពី CoOp របស់យើង
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Cooperative Over ជាជាង Normal S or C Corp?
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរ​បទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន MLM ឬ Networking នៅប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ដូច្នេះជារឿងសមហេតុផល​ដែលត្រូវបង្កើតគំរូមួយដោយផ្អែកលើអភិបាលកិច្ចកាន់តែប្រសើរ និងភាពជាម្ចាស់រួម។ ជាមួយគ្ននេះផងដែរ ជំនួសឲ្យគំរូពីលើចុះក្រោម ដែលមានជាទូទៅនៅក្នុងសាជីវកម្ម S ឬ C ធម្មតា ដូច្នេះជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវស្វែងរក​វិធីរួមបញ្ចូលមនុស្ស ភពផែនដី និងប្រាក់ចំណេញទៅក្នុងអាណត្តិ​របស់យើងដើម្បីកំណើន និងអភិបាលកិច្ច។
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស One Level Affiliate Program ធៀបនឹង Multi-Level Type Career Path?
ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្ដីសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយបែបអវិជ្ជមានដោយសារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយកំណត់គោលដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុន MLM យើងបានជ្រើសរើសបង្កើត និងអនុវត្តគំរូហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានការ​រំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នដែលអាចមាន។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីOne Level Affiliate Program របស់យើង យើងបានធ្វើកិច្ចការនេះជាដំបូង តាម
រយៈប្រភេទអភិបាលកិច្ច (CoOp) និងទីពីរដោយបង្កើត​អាជីព​កែសម្រួលដោយចងចាំគោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងចិត្ត៖ 1) ការបង្កើតគំរូរួម ដូច្នេះជាគំរូ “ប្រភេទប៊ូហ្វេ”, 2) មុខតំណែង​ដែល​អាចសម្រេចបានងាយស្រួលតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រែងផ្ទាល់ខ្លួន និងរបស់សហគមន៍ និង 3) កម្មវិធី One Level Affiliate Program ដោយមានទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្គូរផ្គងរហូតដល់​គ្មានដែនកំណត់។
តើអ្វីទៅជា Collaborative Educational CoOp ឬ Cooperative?
ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្ដីសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយបែបអវិជ្ជមានដោយសារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយកំណត់គោលដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុន MLM យើងបានជ្រើសរើសបង្កើត និងអនុវត្តគំរូហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានការ​រំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នដែលអាចមាន។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីOne Level Affiliate Program របស់យើង យើងបានធ្វើកិច្ចការនេះជាដំបូង តាម
រយៈប្រភេទអភិបាលកិច្ច (CoOp) និងទីពីរដោយបង្កើត​អាជីព​កែសម្រួលដោយចងចាំគោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងចិត្ត៖ 1) ការបង្កើតគំរូរួម ដូច្នេះជាគំរូ “ប្រភេទប៊ូហ្វេ”, 2) មុខតំណែង​ដែល​អាចសម្រេចបានងាយស្រួលតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រែងផ្ទាល់ខ្លួន និងរបស់សហគមន៍ និង 3) កម្មវិធី One Level Affiliate Program ដោយមានទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្គូរផ្គងរហូតដល់​គ្មានដែនកំណត់។
ហេតុអ្វីបង្រៀនការធ្វើជំនួញធៀបនឹង Bot ដែលធ្វើជំនួញឲ្យអ្នក?
ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារកំពុង ប្រណាំងប្រជែងចាប់យកភាគហ៊ុនមួយនៅក្នុងលំហូរ 10x ដែលបាន​ព្យាករថានឹងចូលទៅក្នុង crypto verticalនៅរយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំខាងមុខ។ ទោះជាយ៉ាងណា​ក៏ដោយមានឱកាសយ៉ាងច្រើន។ មានក្រុមហ៊ុន​អសីលធម៌ជាច្រើនដែលទាញយកផល​ប្រយោជន៍​ពីមនុស្ស FOMO (ការភ័យខ្លាចបាត់បង់ឱកាស) និងការ​លោភលន់។ ដោយសារអភិបាលកិច្ចរបស់ CCN ជាសហករណ៍​អប់រំសហការគ្នា សមាជិករបស់យើងត្រូវបានផ្តល់សមត្ថភាព​ក្នុងការចូលទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជារៀនជំនាញដែល​ពួកគេមាន និងគ្រប់គ្រងផងដែរ។ ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់អាច​យកអ្វី​ដែលពួកគេកំពុងរៀនឡើយ.

ទោះជាពួកគេនៅជាមួយ CCN យូរ ឬឆាប់ គោលដៅរបស់យើង​គឺដើម្បីផ្ដល់ជូនពួកគេនូវព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីស្វែងយល់អំពី crypto (cryptocurrencies) ការពារសុវត្ថិភាពcrypto របស់ខ្លួនតាមមេកានិក ព្រមទាំងធ្វើជំនួញដោយមានវិន័យ និងផ្ដល់ផែនការជំនួញជាក់លាក់សម្រាប់សក្ដានុពលប្រាក់ចំណេញអនាគត ប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសដូច្នេះ។ មនុស្ស ភពផែនដី និងប្រាក់ចំណែញគឺជាម្ចាស់នៃគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង។ នៅពេលអនាគត យើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន​ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលំហដែលប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ bots ឬ mining ហើយប្រសិនបើសមស្រប យើងនឹងចុះទំនាក់ទំនង​ប្រភេទJV ដោយរក្សាការការពារសហគមន៍ពីទំនួលខុសត្រូវដែលអាចមាន។

តើ CCN មានលេខទូរសព្ទនិយាយជាមួយតំណាងផ្នែកសេវាអតិថិជនដែរឬទេ?

ដូចគ្នានឹងបណ្តាសហគ្រាសភាគច្រើនក្នុងសតវត្សរ៍ទី 21 ដែលមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធសេវាអតិថិជន​ទិញសំបុត្រតាមកម្មវិធីជជែកកំសាន្ត និងអ៊ីម៉ែលកាន់តែសក្ដិសម​នឹងមូលដ្ឋានសមាជិកភាពរបស់យើងនៅពេលនេះ។

Why Dash Versus Bitcoin or Other Coins?

វិស័យនេះកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំង ហើយជាមួយនឹង​ការរីកចម្រើន​ខ្លាំងនេះ ឧបសគ្គកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលេចឡើងច្បាស់នៅក្នុង Bitcoin ដែលនឹងរាំងស្ទះធ្ងន់ធ្ងរដល់អត្រាកំណើនដោយសារតែថ្លៃ mining ខ្ពស់ និង/ឬការកកស្ទះបណ្ដាញ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ពិធីសារសន្តិសុខនៅជុំវិញចលនា crypto គឺជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើឲ្យ​រំជើបរំជួលដល់មនុស្សជាច្រើន។ Dash មានថ្លៃសេវាទាបខ្លាំង​គឺក្រោម ]

The industry is exploding and with that explosion, bottlenecks are starting to manifest in Bitcoin that would seriously hamper our growth rates due to high mining fees and/or network traffic jams. Also, the security protocols around the movement of crypto are what is disconcerting to many people. Dash has very low transaction fees of less than

Why Dash Versus Bitcoin or Other Coins?

The industry is exploding and with that explosion, bottlenecks are starting to manifest in Bitcoin that would seriously hamper our growth rates due to high mining fees and/or network traffic jams. Also, the security protocols around the movement of crypto are what is disconcerting to many people. Dash has very low transaction fees of less than $0.10 versus Bitcoin (BTC) where transaction fees can be as high as $20USD, during times of high traffic.

Dash was created for the masses as a currency from its inception, thus it transacts faster (almost immediately) versus 10 min to hours for BTC. With Dash Revolution around the corner, the challenges around the current security protocols in other coins will be dealt with and hidden within a simple username. Also, the master node system of Dash will allow the CoOp to pay quarterly Patronage Refunds to our Members who are actively participating.

.10 versus Bitcoin (BTC) where transaction fees can be as high as USD, during times of high traffic.

Dash was created for the masses as a currency from its inception, thus it transacts faster (almost immediately) versus 10 min to hours for BTC. With Dash Revolution around the corner, the challenges around the current security protocols in other coins will be dealt with and hidden within a simple username. Also, the master node system of Dash will allow the CoOp to pay quarterly Patronage Refunds to our Members who are actively participating.

[.10 បើធៀបនឹង Bitcoin (BTC) ដែលថ្លៃប្រតិបត្តិការអាចខ្ពស់រហូតដល់ USD នៅក្នុងពេលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់.

Dash ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ masses ជារូបិយប័ណ្ណពីការចាប់ផ្ដើម​របស់ខ្លួន ដូច្នេះវាធ្វើប្រតិបតិ្តការបានលឿនជាង (ស្ទើរតែភ្លាមៗ) ធៀបនឹង 10 នាទីរហូតដល់រាប់ម៉ោងសម្រាប់ BTC។ ជាមួយនឹង​បដិវត្តន៍ Dash Revolution នៅគ្រប់ទីកន្លែង បញ្ហាប្រឈម​ជុំវិញ​ពិធីសារសន្តិសុខបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកាក់ផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដោះស្រាយ​ជាមួយ និងលាក់នៅក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រព័ន្ធ master node របស់ Dash នឹងអនុញ្ញាតឲ្យ CoOp បង់ប្រាក់ Patronage Refunds មួយភាគបួនដល់សមាជិកដែល​កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។

[/et_pb_toggle]
តើខ្ញុំអាចលុបសមាជិកភាព CCN របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេច?

ដើម្បីធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នក​ឈប់ដំណើរការ​គឺគ្រាន់តែឲ្យគណនី​របស់អ្នកធ្លាក់ចុះតិចជាង 15 ដុល្លារក្នុង Dash ហើយអ្នកនឹងមិន​ទទួល​បានការទូទាត់នៅថ្ងៃនោះឡើយ។ បង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី ហើយអ្នកនឹងមានដំណើរការឡើងវិញ និងមានសិទ្ធិ​ពេញលេញ​ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការបណ្តុះបណ្តាល។ ដើម្បី​លុបចោលសមាជិកភាពរបស់អ្នកទាំងស្រុង សូមទាក់ទង​ផ្នែកសេវាអតិថិជន.

តើមូលធនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាក់សោសម្រាប់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេ?

ការព្រមានតែ​មួយគត់នៅជុំវិញ​ការទទួលបាន​ដើមទុនគឺ​អ្នក​នឹងត្រូវមាន Dash ច្រើនជាង 20 ដុល្លារនៅក្នុង​គណនីរបស់​អ្នក​ដើម្បីដកប្រាក់ទៅកាបូបខាងក្រៅរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើគណនី​របស់អ្នកមិនដំណើរការអស់រយៈពេល 90 ថ្ងៃ ទឹកប្រាក់ចំនួន $ 5 នៅក្នុង Dash នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុងគណនី​របស់អ្នករហូតដល់អ្នកមានដំណើរការម្តងទៀត។

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំអាចក្លាយជាភាគទុនិករបស់ CCN ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និងផលប្រយោជន៍?

ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2018 CCN នឹងមានការចុះឈ្មោះ សមាជិក​ដំបូងរបស់ខ្លួន។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អ្នកជាសមាជិក ក្នុងនាមជាសមាជិកដែលមានការទូទាត់ នឹងអាចមានឱកាស​ក្លាយជាភាគទុនិករបស់ CCN ហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ និង​អត្ថប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងនេះ។ ការសងប្រាក់ត្រលប់វិញ​នឹងត្រូវទូទាត់នៅត្រីមាសទី 3 ដល់ភាគទុនិក CCN របស់យើង ចំនួន 1 ដងក្នុងមួយត្រីមាស។

TRANSLATE